Parali Oyun

Your awesome Tagline

0 notes

ƒans oyunlarìna talep

PĠYANGONUN TANIMI ve TARĠHÇESĠ , RULET
Piyango terimi sadece Türkçe’de kullanılmakta olup, baĢka dillerde ise bu terime rastlanmamaktadır. Arapça ve Farsça’ya, Osmanlıca’dan geçmiĢ bulunmakla beraber, baĢka dillerde “Lotarya” yada “Loto” denilmektedir.
Türkiye’de ise ilk defa 1792’de Avusturya Sefiri Ebubekir Ratip Efendi Nemçe Seyahatnamesi’nde piyangodan bahsetmekte, üstelik Osmanlı’da devlet gelirlerini artırmak için piyango düzenlemeyi de önermektedir. Keresteciyan’ın sözlüğü piyangonun Ġtalya’da siyah beyaz kağıtlarla oynanan “Bianco” adlı bir lotaryadan geldiğini söylemektedir

Cobin (2005) çalıĢmasında, piyangonun, gazino oyunlarının bir vergi olduğunu savunmakta ve devletin piyango gelirlerinin fonksiyonel olarak cebri vergi benzeri olduğunu ancak tek farkın piyangoların gönüllü olarak alındığını belirtmektedir. Meraklı ve hırslı insanların piyango oyunlarına daha çok ilgi gösterdiklerini belirtmektedir.
Thornton (1999) da yaptığı çalıĢmasında, piyangoyu bir vergi olarak nitelemiĢ, ancak, piyango vergisinin azalan oranlı olduğunu, zenginin gelirine nazaran yoksulun gelirinden yüksek oranda alındığını, piyangonun büyük çoğunlukla yoksul kesim tarafından oynandığını ve bu yüzden bütünüyle azalan oranlı bir vergi olduğunu belirtmiĢtir.
Clotfelter ve Cook (1989) yaptıkları çalıĢmada, 1975–1988 yılları arasında piyangoya olan talep faktörlerini açıklamaya çalıĢmıĢlar ve bunu yapmak için de yaĢ, cinsiyet, din, ırk, gelir, iĢ durumu (çalıĢıyor yada iĢsiz olması), aile yapısı gibi değiĢkenlere bağlı olarak kiĢi baĢına Ģans oyunlarına yapılan harcamayı tahmin etmeye çalıĢmıĢlardır.
Casino Metropol

0 notes

2.1. Dünden Bugüne Türkiye’de Futbol

Sosyal yaşamın vazgeçilmezi arasında yer alan sporun değişiminde Atinalı Solon‟un rolü vardır. Nitekim Atinalı Solon, Olimpik oyunlarında başarılı olanlar için para ödülü koymakla erdemler kazanmak için yapılan işten para kazanma yolunu açan ilk Yunanlı filozoftur. Böylece spor, amatörlükten profesyonelliğe geçi yapmış oldu. Oyun amaçlı yapılmaya başlanan futbol; her geçen gün artan taraftar sayısı, buna bağlı olarak satışa sunulan formaların, biletlerin, sponsor gelirlerinin artık göstermesi ile siyaset dünyasında da futbolun ön plana çıkması ile küresel ekonominin büyük bir parçası haline gelmiştir. Bets10 Doğa gibi değişen, insan gibi gelişen futbol bugünkü haline en yakın şeklini, 17.yy da almaya başlamıştır. İngiltere‟de uzun çalışma saatleri, sağlıksız çalışma koşulları, sefalet, ücretlerle 1830‟larda günlük on dört, on altı saati bulan çalışma saatleriyle zor şartlar altında çalışan İngiliz isçi sınıfını, yoğun çalışma şartlarının protesto, grev, iş bırakma, yönetime kargı çıkma gibi isyanları ortadan kaldırmak amacıyla isçilerin dikkatini rekabetin sahada olduğu farklı bir spora, yani futbola yöneltmektir. İngiltere‟de kolejlerin ve üniversitelerin kendi bünyesinde okul takımları bulunuyordu. Ayrıca bu takımların her biri, kendi okullarına veya bölgelerine özgü kurallarla futbol oynuyordu. Sheffield kenti de kurallar birliğinin bulunmadığı dönemin bir kısmını Cambridge kurallarını benimseyerek geçirmiş; ancak daha sonra Sheffield F.C. günümüze kadar ulaşan bazı kuralların temelini attı. Bu kuralların temelleri 8 Aralık 1863 tarihinde Londra‟daki bir tavernada dünyaya gelir. O gün orada Futbol Federasyonu‟nun oyun kuralları karara bağlanır, bu kurallar meşakkatli de olsa dosdoğru bir yol izleyerek günümüzün oyun kurallarını oluşturmuştur Spora ve sporcuya yaptığı katkılardan dolayı futbol dünyasında önemli bir yeri olan Sheffield F.C. 1957 yılında, kuruluşunun 100. yılı Ģerefine Hillsborough‟da İngiltere Milli Takımı ile özel bir maç yapan Sheffield F.C. kulübü, 2004 yılında da FIFA‟nın verdiği en büyük onur ödülü olan “Order of Merit” ile ödüllendirildi.